"Ειδήσεις" από το ...παρελθόν

Η πρώτη «είδηση» αφορά τον Γάλλο φιλέλληνα Κάρολο Φαβιέρο (1782-1855), ο οποίος «θεωρείται ο ικανότερος και πλέον αγαπητός από όλους τους φιλέλληνες αξιωματικούς».
Ακολουθούν διάφοροι άλλοι φιλέλληνες και ληστρικές συμμορίες που λυμαίνονται την Ναυπακτία.
Ο Σουλτάνος Αμπντούλ Αζίζ (1861-1876) αποφασίζει να χρησιμοποιεί Έλληνες στις υψηλότερες θέσεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Η Ιερά Σύνοδος της Ρωσίας αποστέλει ιερατικά άμφια στους ναούς της Μυκόνου.
Ένας απαχθείς, κατά την πτώση του Μεσολογγίου στους Τούρκους, σταδιοδρομεί στην Αίγυπτο, χωρίς να ξεχνά την γενέτειρά του.
Τα ελληνικά σχολεία στην Κωνσταντινούπολη είναι σημαντικώς υπέρτερα πάσης άλλης εθνικότητος. Ο ανεψιός του  Αλέξ. και Δημ. Υψηλάντη ο πρίγκηψ Γρηγόριος Υψηλάντης επισκέπτεται το μικρό Ελληνικό Βασίλειο και ένα πλοίο από την Άνδρο ναυαγεί στα νερά της Μαύρης θάλασσας.
ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 7-1-1864 – Προ ημερών τινών διατρίβει εν Αθήναις ο υπολοχαγός του Γαλλικού στρατού κ. Φαβιέρος, ανεψιός του μεγάλου φιλέλληνος, ου το όνομα αναπολεί εις πάντα Έλληνα τους χρόνους των μεγάλων αγώνων και των ηρωικών θυσιών^ ο νέος αξιωματικός εμπνέεται υπ’ αισθημάτων ουχ ήττον θερμών ή ο θείος του υπέρ του έθνους, ού εκείνος υπερεμάχησε. Προσφωνούμεν δε μετ’ αγάπης αυτόν ελθόντα μεταξύ ημών, και ανακαινίζοντα την προσφιλή μνήμην του εκθύμως αγωνισθέντος υπέρ της Ελλάδος.
ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 24-1-1864 – Ο εν Βιέννη διάσημος και ελληνικότατος καθηγητής κ. Ιωσήφ Ζίσμαν εξέδοτο το τρίτον μέρος του αξιομνημονεύτου συγγράμματός του, περί του γαμικού δικαίου της ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας.
ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 30-1-1864 – Κατά την «Ανάστασιν», εφημερίδος των Πατρών, οι μαθηταί του Γυμνασίου επανεστάτησαν κατά των καθηγητών, ουδέ της αστυνομίας δυνηθείσης να καθησυχάση αυτούς. τούτο εγένετο διότι οι καθηγηταί ηθέλησαν να τους υποβάλωσιν εις δευτέρας εξετάσεις. Ο Θεός να μας φυλάξη από χειρότερα!
ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 24-2-1864 – Υπό της Ιεράς Συνόδου της Ρωσίας εστάλησαν διάφορα ιερά άμφια και στολαί ιερατικαί χρυσοϋφαντοι, ίνα διανεμηθώσιν εις δώδεκα ενοριακούς ναούς της νήσου Μυκώνου, εκτός δε τούτων απεστάλη ιδιαιτέρως κιβώτιον πλήρες ιερών αμφίων και στολών ιερατικών διά την εν τη αυτή νήσω Ιεράν μονήν της Τουρλιανής.
ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 28-3-1864- … Ο φοιτητής κ. Χρ. Παπαδόπουλος διωρίσθη βοηθός εις το εν Ναυπάκτω ελλην. Σχολείον, απολυθέντος της υπηρεσίας του προ τριών μηνών εις αυτό μετατεθέντος και μη μεταβάντος εις την θέσιν του Ν. Δαπόντε.
ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 28-5-1864- Εκ των Ελληνικών Χρονικών του Μεσολογγίου ερανιζόμεθα τα επόμενα:
«Ο εν Αιγύπτω αποκατασταθείς πατριώτης ημών Ζουλεφκάρ Πασάς, (Μεσολογγίτης αιχμαλωτισθείς κατά την έξοδον και προαχθείς εις εξουσίας και πλούτου) προτίθεται ν’ ανορύξη τον λιμένα της πόλεώς μας. Ζητεί δε πληροφορίας περί της απαιτουμένης δαπάνης παρ’ ανδρών τιμίων, εις τους οποίους να εμπιστευθή την διαχείρησιν του σπουδαίου και δαπανηρού τούτου έργου».
ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 1-6-1864- Εις το χωρίον Μπέλεση της Δωρίδος, η ληστρική συμμορία του Καρδιασμένου μεθ’ ενός ετέρου Κρικέλα ονομαζομένου, προ έξ ήδη ημερών συνέλαβε ένα εκ των εκεί εργαζομένων υλοτόμων και απήγαγε τούτον ως αιχμάλωτον, ζητούσα παρ’ αυτού λύτρα. […]
ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 1-6-1864- Καθ’ ά γράφουσιν εκ Κωνσταντινουπόλεως, ο νυν Σουλτάνος απεφάσισεν να διορίζη εις το εξής εις τας υψηλάς θέσεις ομογενείς χριστιανούς Έλληνας. Κατ’ αυτάς μάλιστα διώρισεν εις Πασσάν Βηρυττού τον κ. Βαλτατζήν (αδελφόν του προτείνοντος την σύστασιν κτηματικής τραπέζης εν Ελλάδι) και άλλους εις άλλα μέρη.
ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 9-5-1864 – Ο ιδιαίτερος ιατρός του Σουλτάνου και γενικός διευθυντής των στρατιωτικών νοσοκομείων της Τουρκίας ομογενής ημών εξ Μάρκος Πασά, προεβιβάσθη δι’ αυτοκρατορικού διατάγματος εις βαθμόν «φερίκη» απονεμηθέντος αυτώ συγχρόνως του παρασήμου Οσμενιέ δευτέρας τάξεως.
ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 27-6-1864 – Λ. Δεσάγκτεως, θεολόγου της ρωμαϊκής εκκλησίας, περί αγαμίας του κλήρου διατριβή, μεταφρασθείσα εκ του ιταλικού και εκδοθείσα υπό Β. Χρυσοβέργου, Ναυπακτίου, δικηγόρου παρά τω Αρείω Πάγω. […]
ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 9-7-1864 – Ο διοικητής του μεταβατικού Ναυπακτίας λοχαγός κ. Διαλέτης προσπαθών με πάσαν ακρίβειαν ανεκάλυψεν τους εις τον ληστρικόν βίον καταφυγόντας φυγοδίκους, τους επί ληστεία κατηγορουμένους, Άγγελον Ιωαννίδην και Γεώργιον Λαυρόκαν κατοίκους της επαρχίας Ναυπακτίας, ους συνέλαβε και παρέδωκεν εις χείρας της δικαιοσύνης.
ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 7-8-1864- Το οθωμανικόν ημερολόγιον, δημοσιεύει στατιστικήν των εν Κωνσταντινουπόλει υπαρχόντων διαφόρων σχολείων. Ταύτα εισί 452 τον αριθμόν, διαιρούμενα ως εξής. 77 γραικικά, 30 αρμενικά, 44 ισραηλητικά,  8 των καθολικών, 8 καραϊτικά και 5 διαμαρτυρομένων.
ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 17-8-1864- Ο κατά την Δωρίδα ληστής Κουτζιβέλας συνελήφθη την 10ην ισταμένου εις Κωστάριτζα της αυτής επαρχίας, τη συνεργεία του δημάρχου Κροκυλίων.
ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 20-11-1864- Ο πρίγκηψ Γρηγόριος Υψηλάντης, εν Ναυπλίω ών, προσήνεγκεν εκατόν είκοσι στολάς εθνοφυλάκων εις την αυτόθι εθνοφυλακήν, ο σύλλογος αξιωματικών της οποίας τον είχε ανακηρύξη προ πολλού επίτιμον πρόεδρόν του. Ο φιλογενής και γενναιόδωρος ανήρ ου μόνον τους τελέσαντας το υπέρ του αειμνήστου στρατάρχου Δ. Υψηλάντη μεγαλοπρεπέστατον μνημόσυνον κληρικούς αντήμειψεν ελευθερίως, αλλά και εις ενδεείς και απόρους διένειμεν ικανά χρήματα και εις τα φιλανθρωπικά καταστήματα έκαμεν ουχί ευκαταφρονήτους προσφοράς.

ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 28-11-1864- Γράφουσιν εκ Βάρνης τα επόμενα. Εις το χωρίον Καροψέ ονομαζόμενον… εναυάγησαν τέσσερα πλοία, ων τα τρία ελληνικά […] Το τρίτον ήν η βομβάρδα «Καλή τύχη» ονομαζομένη και υπό του κ. Παλαιοκρασσά εξ Άνδρου πλοιαρχουμένη! Ταύτης εσώθη άπαν το πλήρωμα, ελπίζεται δε και του φορτίου η σωτηρία. […]

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 
Τρί. 21 Νοε. 2017 - 13:25