Εκδόθηκε υπουργική απόφαση για την υπαγωγή στο μέτρο για τη διάλυση αλιευτικού σκάφους

Καθορίζονται, με υπουργική απόφαση, οι υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, οι δικαιούχοι και το ποσοστό ενίσχυσης των δράσεων του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται πράξεις που αφορούν στη δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους». Το Μέτρο αφορά αποκλειστικά τον τομέα της Θαλάσσιας Αλιείας.

Στόχος της ενισχυόμενης δράσης με τη στήριξη της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι η εξισορρόπηση συγκεκριμένου τμήματος στόλου με τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται στο τμήμα αυτό.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου, είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια με ένταση ενίσχυσης ύψους 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της πράξης.

Υπογραμμίζεται ότι ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός πέντε (5) ετών από την παραλαβή της στήριξης.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα οριστεί  στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  ή στο Τμήμα Αλιείας στην παραπάνω διεύθυνση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 
Τρί. 10 Οκτ. 2017 - 14:54